Purpose of Training

The training allows you to learn about modern methods of managing the financial liquidity of an enterprise. It is addressed to the authorities of commercial law companies, Chief Accountants and Heads of Financial Departments.
The training will allow participants to take actions to identify, eliminate or minimize the effects of the deterioration of financial liquidity. Emphasis will be placed on practical activities to ensure efficient company operations and overcome a crisis situation.

Form of Training

The participants have opportunity to practice the acquired skills during the training. The lecture is limited to the necessary minimum. We use individual and group exercises, targeted discussions, case studies and role-playing during the workshops.

Training program
 • Definition of financial liquidity and operations of the company depending directly on the level of financial liquidity.
 • Critical levels of financial liquidity - "difficult money" and problems with financial liquidity, over-liquidity and its consequences for the further development of the company, causes of liquidity problems, safety limits, short-term and long-term liquidity.
 • Crisis and practical application of crisis criteria. Recognition of the first symptoms of a crisis situation
 • Analysis and planning tools
 • Legal aspects
 • Methods of work with current financial problems / threats - creditors and ways of proceeding, negotiation techniques, out-of-court settlements and soft security of liabilities.
 • Solving current and strategic problems - causes of problems and their elimination, sources of financing, bankruptcy proceedings
 • Avoiding problems with financial liquidity - tools to anticipate financial problems in advance, psychology associated with the phenomenon of business cycles
Detailed program?
Purpose of Training

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania księgowości finansowej i rachunkowości zarządczej dla potrzeb podejmowania decyzji menedżerskich. Szkolenie pozwoli uczestnikom na zrozumienie możliwości i ograniczeń rachunkowości oraz nabranie umiejętności świadomego organizowania polityki w zakresie rachunkowości. Szczególny nacisk położony jest na ćwiczenie rozwiązywania problemów z dziedziny tworzenia systemu raportowania wewnętrznego w przedsiębiorstwie.
Szkolenie adresowane jest do Członków Władz Spółek prawa handlowego, menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz Głównych Księgowych i Kierowników Działów Finansowych.

Form of Training

The participants have opportunity to practice the acquired skills during the training. The lecture is limited to the necessary minimum. We use individual and group exercises, targeted discussions, case studies and role-playing during the workshops.

Training program
 • Podstawowe definicje - funkcje rachunkowości i omówienie ich praktycznego znaczenia, zasady rachunkowości, rachunkowość Zarządcza i finansową, rachunkowość strategiczna a operacyjna
 • Kształtowanie systemu rachunkowości - system informacji wewnętrznej, co, o czym i kiedy potrzebujemy wiedzieć, system ewidencji zdarzeń gospodarczych i jego zależność od systemu raportowania, dostosowanie obiegu dokumentów
 • Zarządzanie przez finanse - rachunkowość jako narzędzie oddziaływania na kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, tworzenie finansowych celów strategicznych, budżetowanie i oddziaływanie na określone zachowania organizacji, krótkoterminowe plany finansowe,działania doraźne w zakresie wzmacniania dyscypliny finansowej
 • Metody analityczne i prognostyczne - analiza kosztów zmiennych i stałych, metody prognozy statystycznej, budowanie sprawozdań finansowych, prognozowanie składników bilansu i rachunku wyników
Are you planning a training ?

The participants of our trainings use free expert's advice for a year after training

POPULAR TRAINING

Sale

Arousing interest, convincing, relationships, controlling of conversation, retail, B2B.

Negotiation

Tactics, strategies, communication, reactions, traders, merchants, managers, debtors.