Regulamin Serwisu Stainer Consulting


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy serwis internetowy (Serwis) jest własnością firmy Stainer Consulting (Właściciel), z siedzibą 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 49/57a lok.2, będącej zarejestrowanym podatnikiem o numerze Regon: 590695516.
§ 1
Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
§ 2
Wymagania techniczne / sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z Serwisu : komputer, dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa.

Rozdział 2
Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1) Serwis – strony internetowe znajdujące się pod adresami www.nowestandardy.pl oraz www.stainer-consulting.com
2) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z zasobów Serwisu.
3) Administrator – Właściciel Serwisu.

Rozdział 3
Prawa autorskie

§ 1
Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie należą do Administratora oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do artykułów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych artykułów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z Serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej - kontakt.
§ 2
Żadna część jak i całość artykułów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody Administratora. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Administratora lub autorów jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozdział 4
Charakter i cel Serwisu

§ 1
Administrator poprzez strony Serwisu nie prowadzi jakichkolwiek usług, ani nie prowadzi sprzedaży. Serwis stanowi wizytówkę firmy. Użytkownik na stronach Serwisu ma możliwość zapoznania się z listą usług firmy Stainer Consulting. Treść Serwisu ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Użytkownik nie ma możliwości złożenia zamówienia na jakąkolwiek usługę, a jedynie ma możliwość przesłania za pomocą formularzy informacji o swoim zainteresowaniu usługami firmy Stainer Consulting (w tym chęci uczestniczenia w szkoleniu otwartym), co oznacza, że za pomocą Serwisu nie ma możliwości zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (nie ma możliwości złożenia oświadczeń woli).
Zgłoszenie chęci uczestniczenia w szkoleniu nie jest złożeniem zamówienia na usługę. Użytkownik przesyłający Administratorowi swoją chęć uczestniczenia w szkoleniu nie jest zobowiązany do złożenia zamówienia na usługę szkoleniową i może wycofać się z zadeklarowanej chęci bez podania przyczyny i bez informowania o tym fakcie Administratora.
Z osobami zgłaszającymi chęć uczestniczenia w szkoleniu kontaktuje sie pracownik działu obsługi klienta w celu rozpoznania indywidualnych oczekiwań Użytkownika i pomocy w procesie rejestracji na listę uczestników realizowanym na kolejnym etapie kontaktu.

Rozdział 5
Dane osobowe

§ 1
Administrator Serwisu nie gromadzi danych osobowych, a wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy Użytkownikiem a redakcją Serwisu są chronione. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie Użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją Serwisu.
§ 2
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma Stainer Consulting, z siedzibą 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 49/57a lok.2, będąca zarejestrowanym podatnikiem o numerze Regon: 590695516. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Będą one przechowywane/przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu. Osoba przesyłająca zapytanie lub zgłoszenie chęci pracy posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, do usunięcia danych (art. 15-20 Rozporządzenia) oraz wyraża zgodę na kontakt z nią drogą telefoniczną i e-mail (w tym przesłanie informacji handlowej firmy Stainer Consulting drogą komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. z 2002 roku, nr 144 poz 1204 z poźn. zm. oraz używanie komunikacji telefonicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz. U. z 2004 roku nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Rozdział 6
Przerwy w funkcjonowaniu Serwisu

§ 1
Administrator informuje o możliwości występowania krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania Serwisu. Przed planowaną przerwą użytkownicy zostaną poinformowani o tym na stronach Serwisu.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 1
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 2
Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.