Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie oraz odniesienie ich do praktyki funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego. Szkolenie adresowane jest do Członków Władz Spółek prawa handlowego, Głównych Księgowych i Kierowników Działów Finansowych.
Szkolenie pozwoli uczestnikom świadomie kształtować działania zmierzające do identyfikacji, eliminacji bądź minimalizowania skutków pogorszenia się płynności finansowej. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne działania, które można podjąć w celu zapewnienia sprawnej działalności firmy i pokonania sytuacji kryzysowej.

Forma szkolenia

Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne, grupowe, dyskusje kierowane i studia przypadku. Dzięki formie warsztatowej szkolenia każdy z uczestników będzie mógł wypracowywać i ćwiczyć umiejętności na innych uczestnikach szkolenia.

Program Szkolenia

 • Pojęcie płynności finansowej - definicja płynności finansowej; zjawiska w przedsiębiorstwie, które zależą bezpośrednio od poziomu płynności finansowej.
 • Poziomy krytyczne płynności finansowej - "trudny pieniądz" a problemy z płynnością finansową, zjawisko nadpłynności finansowej i jej konsekwencji na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, przyczyny problemów z płynnością, granice bezpieczeństwa, płynność krótkookresowa i długookresowa.
 • Kryzys i praktyczne zastosowanie kryteriów sytuacji kryzysowej. Rozpoznawanie pierwszych symptomów sytuacji kryzysowej
 • Narzędzia analizy i planowania
 • Aspekty prawne
 • Metody pracy z bieżącymi problemami / zagrożeniami finansowymi - wierzyciele i sposoby postepowania, techniki negocjacji, ugody pozasądowe i miękkie zabezpieczenia zobowiązań.
 • Rozwiązywanie problemów bieżących i strategicznych - przyczyny problemów i ich eliminacja, źródła finansowania, postępowanie upadłościowe
 • Unikanie problemów z płynnością finansową - narzędzia pozwalające przewidywać z wyprzedzeniem problemy finansowe, psychologia związana ze zjawiskiem cykli koniunkturalnych
Szczegółowy program ?

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania księgowości finansowej i rachunkowości zarządczej dla potrzeb podejmowania decyzji menedżerskich. Szkolenie pozwoli uczestnikom na zrozumienie możliwości i ograniczeń rachunkowości oraz nabranie umiejętności świadomego organizowania polityki w zakresie rachunkowości. Szczególny nacisk położony jest na ćwiczenie rozwiązywania problemów z dziedziny tworzenia systemu raportowania wewnętrznego w przedsiębiorstwie.
Szkolenie adresowane jest do Członków Władz Spółek prawa handlowego, menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz Głównych Księgowych i Kierowników Działów Finansowych.

Forma szkolenia

Trening skonstruowany jest tak, by uczestnicy mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobywanych umiejętności. Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról.

Program Szkolenia

 • Podstawowe definicje - funkcje rachunkowości i omówienie ich praktycznego znaczenia, zasady rachunkowości, rachunkowość Zarządcza i finansową, rachunkowość strategiczna a operacyjna
 • Kształtowanie systemu rachunkowości - system informacji wewnętrznej, co, o czym i kiedy potrzebujemy wiedzieć, system ewidencji zdarzeń gospodarczych i jego zależność od systemu raportowania, dostosowanie obiegu dokumentów
 • Zarządzanie przez finanse - rachunkowość jako narzędzie oddziaływania na kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, tworzenie finansowych celów strategicznych, budżetowanie i oddziaływanie na określone zachowania organizacji, krótkoterminowe plany finansowe,działania doraźne w zakresie wzmacniania dyscypliny finansowej
 • Metody analityczne i prognostyczne - analiza kosztów zmiennych i stałych, metody prognozy statystycznej, budowanie sprawozdań finansowych, prognozowanie składników bilansu i rachunku wyników
Planujesz szkolenie ?

Uczestnicy naszych szkoleń mają możliwość korzystania darmo z rad ekspertów, aż do roku po szkoleniu

Kolejne szkolenia

Sprzedaż

Wzbudzanie zainteresowania, przekonywanie, relacja, kontrolowanie rozmowy, detal, B2B.

Negocjacje

Taktyki, strategie, komunikacja, reakcje, handlowcy, kupcy, menedżerowie, dłużnicy.