Cel Szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób piastujących stanowisko kierownicze lub przygotowujących się do jego przejęcia.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznego i efektywnego wypełniania obowiązków kierowniczych. Szkolenie dostarczy wiedzy z obszarów planowania działań, budowania i zarządzania zespołem pracowników oraz ekonomii.

Forma szkolenia

Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról.Dzięki formie warsztatowej szkolenia każdy z uczestników będzie mógł wypracowywać i ćwiczyć umiejętności na innych uczestnikach szkolenia.

Program Szkolenia

 • Funkcja Menedżera - rola, znaczenie, wyzwania
 • Przywództwo - definicje, zasady, wyzwania
 • Komunikacja interpersonalna - rola i znaczenie, metodyka, narzędzia
 • Definicja obszarów zarządzania menedżerskiego
 • Podstawy zarządzania strategicznego
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Metodyka zarządzania przez cele
 • Idea i metodyka zarządzania jakością
 • Metodyka zarządzania personelem
 • Zarządzania projektami
 • Najważniejsze zagadnienia z obszaru zarządzania w kryzysie
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Zarządzanie procesami głównymi - sprzedażą, produkcją, procesami logistycznymi zakupami
Zainteresowany?

Zarządzanie to przewidywanie, organizowanie, przydzielanie zadań i - co najważniejsze - komunikacja z ludźmi

Tomasz Krawczyk
Dyrektor Programowy

Cel Szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób piastujących stanowisko kierownicze (jeżeli dopiero przygotowujesz się do przyjęcia stanowiska kierowniczego wejdź Szkoła Menedżera).
Celem Akademii jest przygotowanie uczestników szkolenia do skutecznego i efektywnego wypełniania obowiązków kierowniczych. Szkolenie dostarczy wiedzy z obszarów planowania działań, budowania i zarządzania zespołem pracowników oraz ekonomii.

Forma szkolenia

Trening skonstruowany jest tak, by uczestnicy mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobywanych umiejętności. Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról.

Program Szkolenia

 • Przywództwo - realizacja, narzędzia
 • Komunikacja interpersonalna - narzędzia
 • Narzędzia coachingu kierowniczego
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Narzędzia zarządzania przez cele
 • Metodyka zarządzania jakością
 • Style i metodyka zarządzania personelem
 • Idea i metodyka zarządzania projektami
 • Zarządzanie w kryzysie
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Zarządzanie procesami głównymi - sprzedażą, produkcją, procesami logistycznymi, zakupami
Zainteresowany?

Cel Szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób prowadzących prezentacje publiczne, moderujących zebrania lub pełniących funkcję rzecznika prasowego swojego przedsiębiorstwa. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesonalnego prowadzenia wystapień publicznych.

Forma szkolenia

Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne, grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról. Podczas szkolenia uczestnicy etapowo opracowują własne wystąpienie i prowadzą prezentację przed resztą grupy. Wystąpienia są nagrywane za pomocą sprzętu video i podlegają ciągłej analizie.

Program Szkolenia

 • BLOK 1 - Postawa
  mowa ciała, głos i sposób mówienia, wzbudzanie sympatii, kontakt z publicznością, sposoby radzenia sobie z tremą
 • BLOK 2 - Komunikacja
  pytania podczas prezentacji, sposoby kontrolowania rozmowy, rodzaje pytań i sposoby ich wykorzystywania podczas prezentacji, techniki wywierające presję, typologia zachowań uczestników prezentacji i sposoby ich obsługiwania, szczegółowe omówienie sposobu obsługi tzw. liderów negatywnych
 • BLOK 3 - Moderowanie dyskusji
  zasady inicjowania dyskusji, Pytania Kontrujące® - technika autorska, sztuka perswazji, zastrzeżenia do naszych tez - motywy i rodzaje zastrzeżeń oraz sposoby radzenia sobie z nimi
 • BLOK 4 - Środki pomocnicze
  wizualne środki pomocnicze, budowa prezentacji multimedialnej, korzystanie z prezentacji, mikrofon, flipchart
 • BLOK 5 - Plan działania
  cele i plan wystąpienia, opracowanie wystąpienia
Zainteresowany?

Cel Szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób zarządzających lub przygotowujących się do zarządzania grupą pracowników. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznego budowania i zarządzania zespołem.

Forma szkolenia

Trening skonstruowany jest tak, aby uczestnicy mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobywanych umiejętności. Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról. Dzięki formie warsztatowej szkolenia każdy z uczestników będzie mógł wypracowywać i ćwiczyć umiejętności na innych uczestnikach szkolenia, aby potem móc przenieść te doświadczenia na grunt swojej pracy.

Program Szkolenia

 • BLOK 1 - Wejście do Zarządzania Personelem
  wrodzony styl zarządzania ludźmi, ewolucja myśli zarządzania ludźmi, budowanie wizerunku firmy, Zarządzanie Przez Cele, cele i planowanie, angażowanie, Koło Deminga, zarządzanie jakością
 • BLOK 2 - Style Zarządzania Personelem
  omówienie rodzajów stylów zarządzania personelem i sposobów ich realizacji, przywództwo, coaching kierowniczy, delegowanie obowiązków
 • BLOK 3 - Rekrutacja - budowanie zespołu
  role pracowników w zespole, formułowanie oczekiwań, realizacja procesu rekrutacji, wdrażanie nowego pracownika, działania integrujące zespół
 • BLOK 4 - Motywacja
  metody i zasady motywowania pracowników, motywowanie przez Z.P.C., teoria wzmocnień, zachęty, mobilizacja, środowisko pracy, wpływ zespołu, rola przywódcy, ścieżka kariery, wynagrodzenia, automotywacja, komunikacja
 • BLOK 5 - Separacja
  zasady separacji, rozmowy zwalniające
Szczegółowy Program?

"Umiejętność postępowania z ludźmi
jest takim samym towarem handlowym jak kawa czy cukier
i zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem."

John D. Rockeffeller

Cel Szkolenia

Realizacja procesów we współczesnym przedsiębiorstwie wymaga współdziałania ludzi. Aby uzyskać sprawny i efektywny przebieg procesów niezbędne jest motywowanie, czyli umiejętne i świadome kierownicze oddziaływanie na pracowników.
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom źródeł motywacji oraz metod jej uzyskiwania.
Zrozumienie ludzkiej psychiki, rozpoznanie mechanizmów automotywacyjnych oraz zrozumienie zasad doboru pracowników pod względem ich cech osobowościowych pozwala zbudowanie zespołu skutecznego, efektywnego, zaangażowanego w wykonywanie powierzonych zadań oraz przyjaźnie nastawionego zarówno do Klientów zewnętrznych, jak również do siebie nawzajem.

Forma szkolenia

Trening skonstruowany jest tak, aby uczestnicy mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobywanych umiejętności. Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról. Dzięki formie warsztatowej szkolenia każdy z uczestników będzie mógł wypracowywać i ćwiczyć umiejętności na innych uczestnikach szkolenia, aby potem móc przenieść te doświadczenia na grunt swojej pracy.

Program Szkolenia

 • BLOK 1 - Motywowanie w zarządzaniu
  pojęcie, funkcje, cele i teorie motywacji, teorie F.W. Taylora, A. Maslowa, F. Herzberga, B. F. Skinnera, Johna W. Atkinsona, D. McClellanda i J.S. Adamsa
 • BLOK 2 - Kierownicy w organizacji
  funkcje i role kierownika, motywacyjna rola lidera, przywództwo,misja
 • BLOK 3 - Komunikacja interpersonalna
  relacja przełożony - pracownik, aktywne słuchanie, konkretyzowanie, feedback, coaching kierowniczy, trudne rozmowy, empatia
 • BLOK 4 - Konflikt w organizacji
  jak powstaje, źródła, rozwiązania, przeciwdziałanie, kultura organizacyjna, mobbing
 • BLOK 5 - Motywowanie materialne
  wady i zalety, płaca, nierealistyczne obietnice, premie i gratyfikacje
 • BLOK 6 - Motywowanie niematerialne
  zachęty, gratyfikacje pozafinansowe, pochwały
 • BLOK 7 - Wpływ zespołu na motywację
  czym jest praca zespołowa, jak wpływa, "duch zespołu", czynniki sukcesu
Zainteresowany?

Czy zauważyłeś kiedyś, jak szybko czas płynie w chwili, kiedy masz coś bardzo pilnego do zrobienia ?
Umiejętność zarządzania czasem swoim i swojego zespołu w dużym stopniu może przyczynić się dzisiaj do Twojego sukcesu.

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką organizacji pracy, która pozwoli zapobiec utracie cennego czasu, eliminując tzw. "złodziei czasu" oraz określając priorytety działania i sposób ich realizacji. Podczas szkolenia dostarczamy wiedzę na temat metodyki skutecznego stawiania celów, planowania ich realizacji oraz określania priorytetów zarówno w naszej działalności długoterminowej, jak również codziennej.

Forma szkolenia

Trening skonstruowany jest tak, aby uczestnicy mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobywanych umiejętności. Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról. Dzięki formie warsztatowej szkolenia każdy z uczestników będzie mógł wypracowywać i ćwiczyć umiejętności na innych uczestnikach szkolenia, aby potem móc przenieść te doświadczenia na grunt swojej pracy.

Program Szkolenia

 • Zrozumieć czas - rola czasu, jego znaczenie
 • Zarządzanie czasem w ujęciu biznesowym
 • Mity dotyczące zarządzania czasem
 • Rola systemu zarządzania
 • Rola menedżera
 • Delegowanie uprawnień i obowiązków
 • Efektywność zebrań
 • Zarządzanie przez cele (m.in. wykres Gantta)
 • Zasada Eisenhowera, Zasada Pareto, zasada seryjności zadań
 • Nadmiar papierów, informacji i spraw
 • Organizacja miejsca pracy
 • Biorytm i organizacja pracy
 • "złodzieje" czasu
Szczegółowy Program?

Na słabej obsłudze klienta polskie firmy tracą 8,8 mld euro rocznie (Greenfield Online), ponieważ część klientów odchodzi do firm konkurencyjnych lub rezygnuje z nabycia danego dobra. Firmy nie wiedzą jednak ilu Klientów straciły, których, kiedy, dlaczego i jaki to miało wpływ na ich przychody ze sprzedaży.
Norma ISO serii 9000 nakazuje monitorowanie satysfakcji Klienta, jako jeden z mierników funkcjonowania systemu zarządzania jakością, zalecając wykorzystywanie go jako zasadnicze narzędzie zarządzania.

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami i metodami prowadzenia badań satysfakcji klienta oraz narzędziami identyfikacji potrzeb i oczekiwań klientów.

Forma szkolenia

Trening skonstruowany jest tak, by uczestnicy mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobywanych umiejętności. Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane i studia przypadku.

Program Szkolenia

 • Definicje pojęć 'Klient' i 'zadowolenie Klienta'
 • Cele pomiaru poziomu zadowolenia Klientów
 • Uświadomione i nieuświadomione oczekiwania klientów
 • Przebieg zachowań nabywczych
 • Jednostka decyzyjna w firmie
 • Prawidłowy dobór próby
 • Zakres i obszar zdobywanych informacji
 • Rodzaje badań oraz dobór metody badawczej
 • Metody projektowania kwestionariuszy
 • Częstotliwość badań
 • Analiza badań i raportowanie
Szczegółowy Program?

Uczestnicy naszych szkoleń mają możliwość korzystania darmo z rad ekspertów, aż do roku po szkoleniu

Inne szkolenia

Sprzedaż

Wzbudzanie zaintersowania, przekonywanie, relacja, kontrolowanie rozmowy, detal, B2B.

Negocjaje

Taktyki, strategie, komunikacja, reakcje, handlowcy, kupcy, menedżerowie, dłużnicy.