Cel Szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób piastujących stanowisko kierownicze lub przygotowujących się do jego przejęcia.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznego i efektywnego wypełniania obowiązków kierowniczych. Szkolenie dostarczy wiedzy z obszarów planowania działań, budowania i zarządzania zespołem pracowników oraz ekonomii.

Forma szkolenia

Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról.Dzięki formie warsztatowej szkolenia każdy z uczestników będzie mógł wypracowywać i ćwiczyć umiejętności na innych uczestnikach szkolenia.

Program Szkolenia

 • Funkcja Menedżera - rola, znaczenie, wyzwania
 • Przywództwo - definicje, zasady, wyzwania
 • Komunikacja interpersonalna - rola i znaczenie, metodyka, narzędzia
 • Definicja obszarów zarządzania menedżerskiego
 • Podstawy zarządzania strategicznego
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Metodyka zarządzania przez cele
 • Idea i metodyka zarządzania jakością
 • Metodyka zarządzania personelem
 • Zarządzania projektami
 • Najważniejsze zagadnienia z obszaru zarządzania w kryzysie
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Zarządzanie procesami głównymi - sprzedażą, produkcją, procesami logistycznymi zakupami
Zainteresowany?

Cel Szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób piastujących stanowisko kierownicze (jeżeli dopiero przygotowujesz się do przyjęcia stanowiska kierowniczego wejdź Szkoła Menedżera).
Celem Akademii jest przygotowanie uczestników szkolenia do skutecznego i efektywnego wypełniania obowiązków kierowniczych. Szkolenie dostarczy wiedzy z obszarów planowania działań, budowania i zarządzania zespołem pracowników oraz ekonomii.

Forma szkolenia

Trening skonstruowany jest tak, by uczestnicy mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobywanych umiejętności. Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról.

Program Szkolenia

 • Przywództwo - realizacja, narzędzia
 • Komunikacja interpersonalna - narzędzia
 • Narzędzia coachingu kierowniczego
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Narzędzia zarządzania przez cele
 • Metodyka zarządzania jakością
 • Style i metodyka zarządzania personelem
 • Idea i metodyka zarządzania projektami
 • Zarządzanie w kryzysie
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Zarządzanie procesami głównymi - sprzedażą, produkcją, procesami logistycznymi, zakupami
Zainteresowany?

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników kompetencji niezbędnych dla wykonywania obowiązków pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością oraz zaprezentowanie odpowiednio szerokiego spektrum zagadnień związanych z zarządzaniem jakością.

Forma szkolenia

Trening skonstruowany jest tak, by uczestnicy mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobywanych umiejętności. Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról.

Program Szkolenia

 • omówienie podstaw filozofii W. E. Deminga
 • przedstawienie i omówienie wymagań normy ISO 9001
 • zapoznanie z definicjami normy ISO 9000
 • omówienie ośmiu zasad zarządzania jakością
 • zasady dokumentowania systemu jakości - rodzaje dokumentów
 • planowanie działań w systemie zarządzania jakością
 • analiza procesów i ocena systemu zarządzania jakością
 • identyfikowanie i omówienie niezgodności
 • metodyka badań satysfakcji klienta
 • wytyczne dotyczące auditingu w normie ISO 19011
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • wizerunek firmy a system zarządzania jakością
 • narzędzia doskonalenia
Zainteresowany?

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie kandydatów na Auditorów Wewnętrznych z wymaganiami normy ISO 9001, metodologią auditingu oraz zasadami koordynacji, planowania, przygotowywania i prowadzenia auditów wewnętrznych.

Forma szkolenia

Trening skonstruowany jest tak, aby uczestnicy mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobywanych umiejętności. Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku i odgrywanie ról. Dzięki formie warsztatowej szkolenia każdy z uczestników będzie mógł wypracowywać i ćwiczyć umiejętności na innych uczestnikach szkolenia, aby potem móc przenieść te doświadczenia na grunt swojej pracy.

Program Szkolenia

 • przedstawienie i omówienie wymagań normy ISO 9001
 • zapoznanie z definicjami normy ISO 9000
 • omówienie ośmiu zasad zarządzania jakością
 • omówienie zasad dokumentowania systemu jakości - rodzaje dokumentów
 • omówienie podstaw filozofii W. E. Deminga
 • wytyczne auditingu zawarte w normie ISO 19011
 • rodzaje auditów i ich charakterystyka
 • sylwetka auditora - rola, postawa, umiejętności, cechy
 • planowanie, koordynacja, przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie auditów wewnętrznych
 • ocena systemu zarządzania jakością i wyników auditów
 • identyfikowanie niezgodności
 • techniki zadawania pytań i prowadzenia rozmowy z osobami auditowanymi
Szczegółowy Program?

Cel Szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób zamierzających zdobyć nowe kwalifikacje i podjąć pracę jako trener wewnętrzny przedsiębiorstw lub niezależny trener zewnętrzny.

Forma szkolenia

Trening skonstruowany jest tak, aby uczestnicy mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobywanych umiejętności. Część wykładowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. W trakcie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje kierowane, studia przypadku, odgrywanie ról i nagrania video.

Program Szkolenia

 • MODUŁ 1 - Wprowadzenie - role i funkcje Trenera Biznesu, psychologia zawodu i pułapki, etyka,dydaktyka, środki uwagi, skuteczność zapamiętywania
 • MODUŁ 2 - Postawa - mowa ciała, głos i sposób mówienia, dykcja, intonacja, melodyka, wzbudzanie sympatii, kontakt z uczestnikami szkoleń, trema
 • MODUŁ 3 - Projektowanie procesu szkoleniowego - diagnoza potrzeb, zasady projektowania, struktura i narzędzia
 • MODUŁ 4 - Komunikacja interpersonalna - rodzaje pytań, kontrolowanie rozmowy, techniki wywierające presję
 • MODUŁ 5 - Komunikacja z grupą - zachowania uczestników, liderzy negatywni, socjologia i socjotechnika
 • MODUŁ 6 - Moderowanie dyskusji - inicjowanie dyskusji, Pytania Kontrujące®, sztuka perswazji, zastrzeżenia do naszych tez
 • MODUŁ 7 - Środki pomocnicze - wizualne, multimedialna, mikrofon, flipchart
 • MODUŁ 8 - Plan działania - cele i plan szkolenia, opracowanie
Zainteresowany?

Uczestnicy naszych szkoleń mają możliwość korzystania darmo z rad ekspertów, aż do roku po szkoleniu

Inne szkolenia

Sprzedaż

Wzbudzanie zaintersowania, przekonywanie, relacja, kontrolowanie rozmowy, detal, B2B.

Negocjacje

Taktyki, strategie, komunikacja, reakcje, handlowcy, kupcy, menedżerowie, dłużnicy.